1). განათლების ცენტრისა და ასოციაცის „სკოლა, ოჯახი და საზოგადოება~ ერთობლივი კონფერენცია 2011 წლის 17 იანვარი. I ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი .